Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.

1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.4 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij het STIBA-lid schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2. Prijzen

2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.

2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

3. Levering

3.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.

3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel verzending.

3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

3.4 Vervoer van onderdelen door het STIBA-lid vindt geheel voor rekening en risico van de koper.

4. Leveringstermijn

4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en schriftelijkeorderbevestiging.

4.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat het STIBA-lid koper heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij het STIBA-lid schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling á contant.

5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het STIBA-lid.

6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

7. Tekortkomingen/klachten

7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing te doen zijn is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 STIBA Garantievoorwaarden).

7.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkomingen en het STIBA-lid er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.

7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van STIBA.

8. Overmacht

8.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: -tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; -oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; -sabotage, boycot, staking of bezetting; -machineschade;-diefstal uit de magazijnen; -bedrijfsstoornissen; -maatregelen van de overheid; -slecht weer; -blikseminslag; -brand.

8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9. Gebruik van de zaak

9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.2Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

10.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

11. Ontbinding

11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

11.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

11.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

12. Geschillen.

12.1 Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet. De leden van STIBA leggen zich toe op het sluiten van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen. De overeenkomsten worden veelal telefonisch of à contant in de "winkel" gesloten. De vraag die zich voordoet is wat de STIBA-leden moeten ondernemen opdat de algemene voorwaarden van STIBA toepasselijk en ook geldig zijn ten aanzien van de door hen gesloten overeenkomsten.

Toepasselijkheid

1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat wil zeggen dat degene die zijn algemene voorwaarden wil doen gelden, aan de wederpartij kenbaar moet hebben gemaakt dat zijn algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Door aanvaarding van dit aanbod door de wederpartij is de toepasselijkheid een feit. Voor toepasselijkheid is niet van belang of de wederpartij de algemene voorwaarden (inhoudelijk) kende. Over het algemeen geldt dat de wederpartij vrij snel aan algemene voorwaarden is gebonden. Zo kan aanvaarding ook stilzwijgend plaatsvinden. Wanneer een klant mondeling (telefonisch) een order plaatst en in een schriftelijke bevestiging (dit slaat niet op facturen) door het STIBA-lid wordt verwezen naar de STIBA-voorwaarden, dan geldt in beginsel dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Door niet te protesteren gaat de wederpartij stilzwijgend met toepassing van de voorwaarden akkoord.

2. In geval er telefonisch een overeenkomst wordt gesloten en voor het eerst op de factuur naar algemene voorwaarden wordt verwezen, leidt dit niet altijd tot toepasselijkheid van de voorwaarden. Is de klant (relatief) nieuw of eenmalig, dan wordt toepasselijkheid niet snel aangenomen. Verzending van één of enkele facturen is in dat geval onvoldoende. Wordt daarentegen regelmatig zaken met de betreffende klant gedaan en zijn er vaker facturen verzonden met daarin een verwijzing naar algemene voorwaarden, dan zijn, zolang de wederpartij hier niet tijdig tegen protesteert, de algemene voorwaarden toepasselijk.

De informatieplicht

3. Naast toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is er nog een vereiste waaraan voldaan moet zijn, opdat de algemene voorwaarden ook geldig zijn. Dit betreft de informatieplicht. Deze plicht houdt in dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om vóór of bij het sluiten van een overeenkomst kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Of de wederpartij deze mogelijkheid daadwerkelijk benut, doet niet ter zake. Het gaat erom of de wederpartij hiertoe in staat is gesteld.

4. Om aan de informatieplicht te voldoen, kan niet worden volstaan met een verwijzing naar (elders) gedeponeerde voorwaarden op het briefpapier of in offertes en opdrachtbevestigingen. De algemene voorwaarden dienen in beginsel integraal aan de wederpartij ter hand te worden gesteld of toegezonden te worden. De hieraan verbonden (kopieer- en porto-) kosten zijn voor degenen wiens voorwaarden van toepassing zijn. Deze partij heeft ook de bewijslast dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan.

5. Wordt niet voldaan aan de informatieplicht, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar. De wederpartij is in dat geval niet aan de voorwaarden gebonden. Let wel, het feit dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in sommige gevallen pas ná het sluiten van de overeenkomst wordt aanvaard (bijv. een mondeling gesloten overeenkomst, waarbij in latere facturen naar algemene voorwaarden wordt verwezen), doet niet af aan het bestaan van de informatieplicht.

6. Is er een klant met wie op basis van de STIBA-voorwaarden regelmatig zaken worden gedaan, dan hoeven niet bij elke overeenkomst de voorwaarden ter hand te worden gesteld. Als de voorwaarden eenmaal zijn toegezonden, dan is ook voor toekomstige gevallen aan de informatieplicht voldaan. Is het echter weer een tijd geleden dat de voorwaarden zijn toegezonden of zijn de voorwaarden tussentijds gewijzigd, dan dienen de voorwaarden opnieuw te worden toegezonden.

7. In de wet wordt op de informatieplicht onder meer een uitzondering gemaakt voor telefonisch gesloten overeenkomsten. In plaats van terhandstelling vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, kan in dat geval worden volstaan met de mededeling aan de wederpartij dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de voorwaarden op verzoek zullen worden toegestuurd.

8. De informatieplicht geldt niet ten opzichte van "grote" wederpartijen. Dit zijn: a. de N.V., B.V., coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, die een volledige jaarrekening moeten publiceren of waarvan de cijfers zijn verwerkt in een geconsolideerde groepsjaarrekening; b. elke wederpartij waarbij 50 of meer personen werkzaam zijn. Er wordt echter aangenomen dat het redelijk is ook aan grote wederpartijen de algemene voorwaarden toe te zenden.

Ook geldt de informatieplicht niet ten opzichte van: c. de partij die meer dan eens (nagenoeg) dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten gebruikt; d. de in het buitenland gevestigde professionele wederpartij. e. het nummer waaronder de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn gedeponeerd; f. dat de voorwaarden op aanvraag kosteloos zullen worden toegezonden.

Praktische wenken

9. Om toepassing van de eigen algemene voorwaarden veilig te stellen, dient zo veel mogelijk aan degenen met wie de STIBA-leden overeenkomsten sluiten, kenbaar te worden gemaakt dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Het is daarom van belang zo veel mogelijk te verwijzen naar de STIBA-voorwaarden. Dit kan op offertes, orderformulieren, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, catalogi e.d. Als verwijzing naar algemene voorwaarden door middel van een standaardclausule op briefpapier of anderszins plaats vindt, is het verstandig om daarbij aan te geven:

10. Bij de toonbank dient duidelijk zichtbaar te staan aangegeven dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Het is raadzaam om de volledige tekst van de algemene voorwaarden, eveneens duidelijk zichtbaar, op de toonbank (of eventueel elders in de winkel) op te hangen en/of neer te leggen. Exemplaren van de algemene voorwaarden kunnen (duidelijk zichtbaar) op de toonbank gereed worden gelegd, zodat de klant deze meteen na een aankoop kan meenemen.

11. Bij telefonisch gesloten overeenkomsten is het aan te bevelen om tijdens het gesprek al aan te geven dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Daarna dienen de voorwaarden aan de betreffende klant te worden toegezonden.

12. Het verdient voorts aanbeveling om de algemene voorwaarden in correspondentie en overige schriftelijke stukken die op de overeenkomst van toepassing zijn, mee te zenden. Beter nog zou zijn om de voorwaarden op (de achterzijde van) het briefpapier af te drukken (voorzover de omvang dit toelaat).

13. Tot slot is het zinvol om aan vaste relaties de algemene voorwaarden toe te sturen. Men kan hiertoe een verzendlijst bijhouden, maar nog beter is het de voorwaarden met bericht van ontvangst te versturen. Op die manier kan worden bewezen dat aan de informatieplicht is voldaan. Worden de voorwaarden feitelijk overhandigd (bij de toonbank) dan is het, in verband met de bewijsbaarheid, goed om dit schriftelijk te bevestigen.

 

KIWA GECERTIFICEERD

De levensstandaard in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Nederlanders van alle leeftijden kopen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro's aan auto's.

Hergebruik van waardevolle onderdelen van die auto's is zowel uit financieel-economisch oogpunt als redenen van energie-
besparing interessant.